ORL společnosti

ČR – Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Tato odborná společnost udržuje koncepci oboru „otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku“, a určuje doporučené postupy. Také zajišťuje komunikaci nejen s ostatními odbornými společnostmi, ale i s pojišťovnami a orgány státní správy. Pořádá odborné akce, zaštiťuje je a garantuje jejich kvalitu.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Členem se může stát nejen lékař, ale i farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli této společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění. Není vyloučeno být členem několika společností zároveň.

Společnost je rozdělena do několika sekcí. Jsou to:

USA – American Academy of Otolaryngology – Head and neck surgery

The American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (AAO-HNS) je největší světová organizace zastupující odborníky, kteří se specializují na otorinolaryngologii a chirurgii v oblasti hlavy a krku. Má okolo 12 000 členů. Cílem je pozdvihnout obor ORL v oblasti vzdělání, výzkumu i praxe, aby lékaři dokázali pacientům poskytnout tu nejlepší péči v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a ve spolupráci s ostatními obory.

Francie – SFORL

Francouzská společnost pro ORL a chirurgii hlavy a krku funguje déle než sto let. Má přes 2600 členů včetně více než 700 zahraničních zpravodajů. Cílem je vědecký rozvoj odbornosti v oblasti ORL a organizace největšího národního kongresu týkajícího se ORL. Vysoká kvalita a vědecká úroveň této události přispívají k rozvoji oboru a jsou zásadní vědeckou událostí, která sdílí vědecký a technický pokrok v této oblasti medicíny. Organizace je otevřena všem specialistům v oblasti ORL bez ohledu na místo působení a věk.

Velká Británie – ENT UK

ENT UK je profesní organizace pro oblast ORL a příbuzné obory a funguje jako taková od roku 2008 po sloučení Britské asociace ORL (BAO-HNS) a Britské akademické konference v oblasti ORL. Zastupuje více než 1300 lékařů, včetně chirurgů, stážistů a audiologů. K cílům této společnosti patří zvyšování odbornosti a zlepšování péče o pacienty, podpora výzkumu, podpora náboru lékařů pro tuto specializaci, udržování vysokých standardů ve vzdělávání specialistů a poskytování informací z tohoto lékařského a vědního oboru médiím i široké veřejnosti. Její činností je rovněž zastupování oboru ORL u Královské vysoké školy chirurgů a u vládních orgánů.